Newsy
Dzień dziecka PDF Drukuj Email
piątek, 29 maja 2020 12:32

 
Procedury bezpieczeństwa PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020 12:23

Procedury bezpieczeństwa dla Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce w związku z wystąpieniem COVID-19 Konsultacje z uczniami

 1. Od 1 czerwca 2020 uczniowie klas IV - VIII mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami w szkole.
 2. Rodzice młodszych uczniów oraz uczniowie klas starszych zostają powiadomieni o zasadach, regułach i wymogach bezpieczeństwa podczas przebywania dzieci na terenie placówki. Ustala się sposób szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym.
 3. Na korytarzu przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktowaćw przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. W przypadku zainstalowania aparatu do dezynfekcji, zostanie zamieszczona instrukcja jego używania
 6. Przed każdorazowym przyjściem ucznia do szkoły rodzice podpisują stosowne oświadczenia dotyczące pobytu dziecka w szkole:

w zgoda na mierzenie temperatury dziecka w szkole;

w oświadczenie, że rodzice są świadomi i biorą odpowiedzialność za to, że dziecko może mieć kontakt z osobą przechodzącą chorobę COVID-19 bezobjawowo i może zostać zarażone;

w oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie domowej.

 1. Każdy uczeń korzystający z konsultacji przynosi w każdym dniu podpisane przez rodzica deklaracje zamieszczone w załączniku.
 2. W przypadku braku  deklaracji uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach, nie zostanie wpuszczony do szkoły i musi powrócić do domu.
 3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno uczeń nie może przyjść do szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący  2 m.
 6. Uczniowie przychodzący samodzielnie na wyznaczone konsultacje mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Zespołu jak i innych uczniów i/lub ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Uczeń wchodząc do budynku szkoły zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego – dezynfekuje ręce dostępnymi w szkole środkami, udaje się do wyznaczonej sali i zostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela do momentu opuszczenia szkoły.
 8. Uczniowie biorący udział w konsultacjach (kl. IV – VIII) mają zakryte usta i nos maseczką do momentu wejścia do sali, w której odbywają się konsultacje. W sali lekcyjnej po zajęciu miejsca maseczki mogą zostać zdjęte.
 9. W momencie wejścia ucznia do szkoły - pracownik szkoły będzie mierzył uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym (wpisanie w kartach ewidencji temperatury).
 10. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów a telefon komórkowy ma pozostać w plecaku – wyciszony.
 11. Każdy uczeń powinien przynieść ze sobą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
 12. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Jeżeli podczas zajęć uczeń bez zgody nauczyciela będzie wyjmował telefon i z niego korzystał – telefon ten zostaje odłożony na biurko nauczyciela po wcześniejszym wyłączeniu – po zakończonych konsultacjach uczeń odbiera swój telefon.W przypadku nie stosowania się do tej zasady telefon zostaje przekazany do depozytu w sekretariacie szkoły, gdzie odebrać go może rodzic ucznia.
 14. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali. W grupie może przebywać do 10 uczniów (ze względu na konieczność zapewnienia minimalnej przestrzeni).
 15. Podczas zajęć maksymalnie przy jednym stoliku może przebywać 1 uczeń, a odległość między stolikami wynosi 1,5 m.
 16. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele prowadzący w wyznaczonym dniu konsultacje.
 17. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. Przemieszczanie się w budynku odbywa się w wyznaczonych strefach ruchu (prawostronnie).
 19. Na bieżąco utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i innych pomieszczeniach. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 20. W tym samym czasie z toalety może korzystać tylko jeden uczeń, który wychodząc do toalety ma obowiązek założyć maseczkę. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że jednocześnie musi skorzystać z toalety więcej uczniów muszą się oni ustawić się na korytarzu w odstępach co najmniej 2 m i oczekiwać na swoją kolej skorzystania z toalety.
 21. Konsultacje organizowane są zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem ze wskazanych w rozeznaniu przedmiotów.
 22. Termin i czas konsultacji ustala wychowawca/nauczyciel w porozumieniu z uczniami.
 23. Uczniowie po zakończonych konsultacjach udają się do domu z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
 24. Zabronione jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, zewnętrznej siłowni oraz placu zabaw.
 25. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 26. Należy przypominać uczniom o regularnym myciu rąk  wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety. Dzieci wycierają ręce ręcznikami papierowymi.
 27. Szkoła organizuje konsultacje z nauczycielami dla uczniów, którzy wcześniej zgłosili potrzebę korzystania z takich zajęć.
 28. Poza konsultacjami w dalszym ciągu organizowane są zajęcia zdalne.
 29. Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu o czym niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, oraz przekazuje informację do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej i organu prowadzącego.
 30. W trakcie konsultacji szkoła nie organizuje żywienia dla uczniów biorących udział w konsultacjach.
 31. W placówce przebywają tylko osoby niezbędne - świadczące pracę. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 32. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń przejawiający objawy choroby , poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Stosuje się do zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 33. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, wktórych przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 34. W przypadku wątpliwości dyrektor placówki zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
Poprawiony: piątek, 29 maja 2020 12:57
 
100 lecie urodzin Jana Pawła II PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020 12:10

18 maja 2020 r. obchodziliśmy 100.  rocznicę urodzin Jana Pawła II - Papieża Polaka.

Wszystkim Czytelnikom naszej strony przedstawiamy kilka złotych myśli naszego Wielkiego Rodaka:


Dobroczynność – „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” Płock, 8.09.1991r.


Dziecko – „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” Nowy Jork, 2.10.1979r.


Przebaczenie – „Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.” Jasna Góra, 19.06.1983r.


Rodzicielstwo – „Stanowi w życiu każdego taką nowość i takie bogactwo, że nie można do niego przybliżyć się inaczej, jak na kolanach.” List do rodzin, 2.02.1994r.


Wielkość i charyzmę postaci Jana Pawła II przedstawiamy w wiązance muzycznych utworów.
Na początek – muzyczny hołd , hymn z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły- Jana Pawła II -
Nie zastapi Ciebie nikt– Katarzyna Moś, Dorota Osińska, Natalia Rubiś, Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko, muzyka: Romuald Lipko, słowa: Marek Dutkiewicz

„Lolek” Magda Anioł

Pater Noster (Ojcze Nasz) śpiew- Jan Paweł II

„Moje miasto Wadowice”- chór dziecięcy
„Leć muzyczko ... Janowi Pawłowi II”...Golec orkiestra

„A my Wom zycymy”

„Barka”- śpiew pod oknem papieskim.
„Słowiański”- Magda Anioł

„Do Wadowic wróć”- Golec uOrkiestra”

„Zapada zmrok”- Ostatnie pożegnanie Jana Pawła II z Ojczyzną

Zapraszamy do obejrzenia biografii filmowej Karol Wojtyła – nasz Papież”

Na zakończenie zachęcamy do chwili zastanowienia i refleksji.

„Jakie cechy charakteru Papieża Polaka chciałbym posiadać i w czym mógłbym  Go naśladować?”

Nasze przedszkolaki z grupy p. Jolanty Skowron również uczciły 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, wykonując piękne i pomysłowe laurki. Rodzice przybliżyli swoim dzieciom postać Ojca św., czytając opowiadania związane z historią i dzieciństwem małego Lolka, który lubił żarty, chętnie grał w piłkę i marzył o aktorstwie. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie okazane swoim dzieciom przy wykonywaniu pracy plastycznej, oraz przedszkolakom za wkład i zaangażowanie w obchody jubileuszu:  Danielowi P., Zosi P.,  Nikoli N., Fabianowi i Kamili B., Julii S., Radkowi P., Mikołajowi M., Antosiowi L., Karolowi i Olkowi C., Milenie S.,  Oskarowi i Miłoszowi K., Lence S. Aby zobaczyć ich dzieła, zaglądnijcie do galerii!Beata SutkowskaPoprawiony: piątek, 29 maja 2020 13:03
 
Czas kredy minął... PDF Drukuj Email
czwartek, 14 maja 2020 20:59

Od 12 marca 2020r zajęcia nie odbywają się w murach naszej szkoły, a przecież podstawą edukacji jest relacja i nawiązywanie kontaktu: uczeń – nauczyciel.

Przejście na zdalne nauczanie było dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Nauka zdalna, okazała się o wiele bardziej męcząca niż przed tablicą. Tymczasem nikt nas nie przygotował do tego, żebyśmy uczyli zdalnie. Nie mieliśmy żadnych szkoleń z tego zakresu. Brak było konstruktywnych działań, które zaznajamiają nauczyciela oraz  ucznia z wirtualnym światem a zwłaszcza z jego możliwościami w zdalnej edukacji. Dla wielu nauczycieli, zwłaszcza starszych, praca zdalna stała się wyzwaniem, głównie technologicznym, ale też emocjonalnym. Staraliśmy się wzajemnie wspierać i informować, wymienialiśmy się instrukcjami pokazującymi działania aplikacji, narzędzi online i platform do komunikacji.

W zdalnym nauczaniu najważniejszymi powinny być: zdrowy rozsądek, wyrozumiałość i troska nauczycieli - o uczniów, siebie i rodziców. Będąc w kontakcie z wieloma rodzicami, wiem, że ich frustracja narasta. Rodzice też nie byli przygotowani na wyzwania, z jakimi od kilku tygodni się mierzą. Zadań jest tak dużo, że często do pomocy zaangażowani zostają właśnie oni. Chcąc zdać egzamin z nauczania zdalnego, my nauczyciele będziemy starać się nie zrzucać edukacji na rodziców, ale dążyć do wspólnego osiągania celu jakim jest edukacja naszych uczniów, a państwa dzieci. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie wszystko w nauczaniu zdalnym jest idealne. To trudna sytuacja dla nas wszystkich, dlatego też liczymy na wyrozumiałość. Warto jest więc myśleć o tym, co my nauczyciele możemy zmienić, co poprawić, aby odciążyć rodziców. Dlatego też w naszej szkole wprowadziliśmy wiele zajęć na platformie Microsoft Teams, aby umożliwić kontakt uczniów z jak największą liczbą nauczycieli.
Bardzo dziękujemy Rodzicom oraz starszemu rodzeństwu uczniów za okazaną pomoc, zrozumienie i zaangażowanie, dzięki którym udało się nam przeprowadzić naszą szkołę do wirtualnej rzeczywistości e- learningu.
Kiedy ten trudny czas minie, szkoła ma szansę stać się bardziej kreatywną, projektową, twórczą! Wiele zależy jednak od nas samych!
To, co się dzieje na naszych oczach, to przewrót w polskiej, ale też i naszej jastrzębskiej edukacji. I może się okazać, że zostawiliśmy edukację tablicową a zastaniemy zdalną!

Dziękujemy za przysłane zdjęcia i zapraszamy do obejrzenia galerii
” Nauka zdalna 2020”, która powstała dzięki inicjatywie p. Marzeny Wnuk, p. Magdaleny Papuga, p. Jolanty Skowron.

Beata Sutkowska


Poprawiony: wtorek, 19 maja 2020 09:14
 
Majowe święta PDF Drukuj Email
środa, 06 maja 2020 20:50

Za nami majowe dni świąteczne: 1, 2, 3 maja

1, 2, 3 maja to dni szczególnie ważne w historii Polski. W tym roku obchodziliśmy je w sposób szczególny - razem, a jednak osobno.
Ale czy naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego w te dni świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się majowe święta? Komu je zawdzięczamy?

 

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. dla upamiętnienia protestu robotników krwawo stłumionego przez policję w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago.  
W II Rzeczpospolitej obchody 1 maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi.
1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu, Kościół w sposób szczególny, pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.

 

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa -  białego orła na czerwonym tle. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały.

Po roku 2000 powszechne stało się noszenie 2 maja biało-czerwonej kokardy narodowej.

 

3 maja -  Święto Narodowe Trzeciego Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Akt prawny uchwalony 3 maja 1791 r. powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska. Akt ten zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 Maja m.in, znacząco ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Nasi mali patrioci z grupy 4 i 5 - latków oddziału przedszkolnego zachęceni przez wychowawczynię, p. Dorotę Mrozowską i p. Jolantę Skowron, aktywnie uczestniczyli w obchodach majowych świąt! Pierwsze działanie polegało na obejrzeniu filmu pt.” Gniazdo białego orła - Baśnie polskie”, na podstawie którego dzieci poznały zarówno historię powstania państwa polskiego, jak i pochodzenie naszego narodowego godła . Następnie przedszkolaki rozwiązywały zagadki patriotyczne,  zagrały w grę interaktywną- memo- ,, Z czego słynie Polska”, a na zakończenie dzieci wzięły udział w domowym pokazie mody patriotycznej.
Bardzo dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu biało -czerwonych strojów, flag oraz przesłanie zdjęć, które utworzyły internetowy patriotyczny wybieg dla naszych małych modelek i modeli. Podopiecznym   Danielowi P., Fabianowi B., Milenie S., Mai i Michałowi S., Oskarowi i Miłoszowi K., Karolowi C., Maciejowi M., Julii P., Antkowi L.,  Mikołajowi M., Julii S.,  Karolowi Ż., Mikołajowi, Mai  C. i ich i siostrzyczce, Jakubowi D., Radkowi P., dziękujemy za wkład
i zaangażowanie w obchody majowych świąt!

Zapraszamy na internetową galę!

Beata Sutkowska

 


Poprawiony: czwartek, 14 maja 2020 21:06
 
Przedszkolaki ze Starej Jastrząbki okazały swoje wielkie serce! PDF Drukuj Email
wtorek, 28 kwietnia 2020 21:46

Nasze przedszkolaki z grupy pani Jolanty Skowron w ramach pracy zdalnej kontynuują realizację Międzynarodowego Projektu Czytelniczego - ”Magiczna Moc Bajek”. Tym razem dzieci wzięły udział w propozycji wspólnej aktywności, wyjątkowej, bo płynącej prosto z serca. Akcja ”Serce dla Medyka” polegała na wykonaniu pracy plastycznej, kartki dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, oraz całego personelu obsługi, pracującego w szpitalach i przychodniach. Pani Jolanta Skowron w ramach „domowego przedszkola” odbyła z 4 i 5 latkami lekcję empatii, informując, że w szpitalach jest dużo chorych ludzi, a lekarze czują się tam jak na wojnie, walczą z niewidzialnym wrogiem - koronawirusem.  Jest to najlepszy czas na to, by nie tylko przybliżyć ten temat naszym dzieciom, ale też by wykształcić w nich szacunek dla Służby Medycznej, oraz wzbudzić refleksję nad swoim zdrowiem i trybem życia.

Nasi mali artyści, niektórzy z rodzeństwem- wykonując barwne prace, podziękowali Wszystkim, dla których służba drugiemu człowiekowi jest w tym czasie najważniejszą!
Ten prosty, płynący z serca gest, był darem wdzięczności dla Medyków za: trud, poświęcenie  i codzienną niebezpieczną pracę - zwłaszcza teraz, w czasie panowania groźnego koronawirusa.

Dziękujemy za wzięcie udziału w akcji: Zosi P., Fabianowi B., Mai S., Julii S., Oskarowi i Miłoszowi K., Oli J.,  Mikołajowi M., Karolowi i Olkowi C.,  Madzi Ch., Milenie S., Radkowi P., Antkowi L., Mikołajowi i Mai C., Maciejowi M., Julii i Natalii P.

Link do prac zostanie przesłany do Zakładów Opieki Zdrowotnej w Starej Jastrząbce, Róży
i Szpitala Powiatowego w Dębicy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!

Beata Sutkowska

 


Poprawiony: wtorek, 28 kwietnia 2020 21:50
 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 1 z 8

Kalendarium


Dzisiaj jest: Niedziela
31 Maja 2020
Światowy Dzień bez Tytoniu
Imieniny obchodzą
Aniela, Bożysława, Ernesta, Ernestyna,
Feliks, Petronela, Petronia, Petroniusz,
Teodor

Do końca roku zostało 215 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Zegar

Ulti Clocks content