Newsy
Projekt Czytelniczy przedszkolaków 2019/2020 PDF Drukuj Email
wtorek, 04 sierpnia 2020 09:37

Podsumowanie udziału przedszkolaków w „Międzynarodowym Projekcie  Czytelniczym - Magiczna Moc Bajek”, czyli Bajkowej podróży do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

 

,,Bajka jest magicznym lustrem
pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to
Co wydaje się trudne i nie do pokonania”


Maria Molicka

 

Z uwagi na zamiłowanie dzieci z grupy 4 i 5 latków z naszego oddziału przedszkolnego do książek i literatury dziecięcej, po akceptacji rodziców - w roku szkolnym 2019/2020 p. Jolanta Skowron, realizowała zadania „Międzynarodowego Projektu Czytelniczego- Magiczna Moc Bajek.” Głównym celem projektu, było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością. Projekt w całości był realizowany i koordynowany za pomocą mediów społecznościowych. Przez cały rok szkolny, przedszkolaki wykonywały różnorodne zadania modułowe dostosowane do potrzeb i możliwości grupy, część z nich odbywało się w czasie zajęć online i zostały zaprezentowane w zakładce „aktualności” na łamach tej strony.
Pani Jolanta Skowron serdecznie dziękuje wszystkim przedszkolakom za chęć i wytrwałość w wykonywaniu prac, a Rodzicom za zaangażowanie się w przesyłanie fotografii.
Zapraszamy do obejrzenia galerii prezentującej magiczne poczynania naszych przedszkolaków.


Beata Sutkowska

 


 


Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2020 09:46
 
Certyfikat za udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Mamo, tato wolę wodę" PDF Drukuj Email
czwartek, 02 lipca 2020 21:15

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Jastrząbce przystąpił do realizacji programu edukacyjnego w roku szkolnym 2019/2020. W ramach programu, dzieci z grupy 4-5 latków brały czynny udział w cyklu zajęć wychowawczo – dydaktycznych, przygotowanych w oparciu o założenia i materiały udostępnione na stronie organizatora programu. Z pomocą Rodziców, podczas nauczania zdalnego, udało się nam zrealizować cały, składający się z 45 scenariuszy program.
W ramach programu „Mamo, tato, wolę wodę” można było korzystać z serwisu internetowego dla dzieci i rodziców www.wolewode.pl , który zawiera nie tylko wiadomości dotyczące zdrowego żywienia i rozwoju dzieci, ale też zabawy i gry zachęcające najmłodszych do picia wody. W trakcie realizacji zajęć dzięki połączeniu teorii z praktyką
przedszkolaki zdobyły szereg cennych informacji i umiejętności, które na pewno zostaną wykorzystane w przyszłości.

Jolanta Skowron

 


Poprawiony: czwartek, 02 lipca 2020 21:37
 
Dzień dziecka PDF Drukuj Email
piątek, 29 maja 2020 12:32

 
Procedury bezpieczeństwa PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020 12:23

Szanowni Rodzice uczniów klas 4- 8

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji wprowadzamy możliwość skorzystania na terenie szkoły z konsultacji stacjonarnych w reżimie sanitarnym:

 • Indywidualnych,
 • w małych grupach.

Konsultacje są dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji będzie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły.

Po zebraniu przez Wychowawców klas 4-8 informacji odnośnie zapotrzebowania na konsultacje, jeżeli takie zapotrzebowanie będzie istniało, zostanie ustalony ich wymiar, harmonogram realizacji (od 1 czerwca 2020r) – oraz przypisanie odpowiedzialnych nauczycieli.

Z konsultacji stacjonarnych z wszystkich przedmiotów mogą korzystać uczniowie klas 4-8, po wcześniejszym zgłoszeniu do Wychowawcy chęci uczestnictwa w zajęciach.

Konsultacje organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Rodzice ucznia, który bierze udział w konsultacjach, zobowiązani będą podpisać stosowne oświadczenia /w załączeniu/.

Uczniowie przychodząc na konsultacje w okresie epidemii będą zobowiązani do przynoszenia tych oświadczeń do szkoły.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  procedurami (AKTUALNOŚCI)  związanymi  z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole

Oświadczenie do pobrania pod linkiem : https://drive.google.com/file/d/1yYPPg4hvVrzdGm8G7H_-K_uZm41fF-0M/view?usp=sharing


Procedury bezpieczeństwa dla Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce w związku z wystąpieniem COVID-19 Konsultacje z uczniami

 1. Od 1 czerwca 2020 uczniowie klas IV - VIII mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami w szkole.
 2. Rodzice młodszych uczniów oraz uczniowie klas starszych zostają powiadomieni o zasadach, regułach i wymogach bezpieczeństwa podczas przebywania dzieci na terenie placówki. Ustala się sposób szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym.
 3. Na korytarzu przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktowaćw przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. W przypadku zainstalowania aparatu do dezynfekcji, zostanie zamieszczona instrukcja jego używania
 6. Przed każdorazowym przyjściem ucznia do szkoły rodzice podpisują stosowne oświadczenia dotyczące pobytu dziecka w szkole:
 • zgoda na mierzenie temperatury dziecka w szkole;
 • oświadczenie, że rodzice są świadomi i biorą odpowiedzialność za to, że dziecko może mieć kontakt z osobą przechodzącą chorobę COVID-19 bezobjawowo i może zostać zarażone;
 • oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie domowej.
 1. Każdy uczeń korzystający z konsultacji przynosi w każdym dniu podpisane przez rodzica deklaracje zamieszczone w załączniku.
 2. W przypadku braku  deklaracji uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach, nie zostanie wpuszczony do szkoły i musi powrócić do domu.
 3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczeń nie może przyjść do szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący  2 m.
 6. Uczniowie przychodzący samodzielnie na wyznaczone konsultacje mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych uczniów i/lub ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Uczeń wchodząc do budynku szkoły zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego – dezynfekuje ręce dostępnymi w szkole środkami, udaje się do wyznaczonej sali i zostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela do momentu opuszczenia szkoły.
 8. Uczniowie biorący udział w konsultacjach (kl. IV – VIII) mają zakryte usta i nos maseczką do momentu wejścia do sali, w której odbywają się konsultacje. W sali lekcyjnej po zajęciu miejsca maseczki mogą zostać zdjęte.
 9. W momencie wejścia ucznia do szkoły - pracownik szkoły będzie mierzył uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym (wpisanie w kartach ewidencji temperatury).
 10. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów a telefon komórkowy ma pozostać w plecaku – wyciszony.
 11. Każdy uczeń powinien przynieść ze sobą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
 12. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Jeżeli podczas zajęć uczeń bez zgody nauczyciela będzie wyjmował telefon i z niego korzystał – telefon ten zostaje odłożony na biurko nauczyciela po wcześniejszym wyłączeniu – po zakończonych konsultacjach uczeń odbiera swój telefon.W przypadku nie stosowania się do tej zasady telefon zostaje przekazany do depozytu w sekretariacie szkoły, gdzie odebrać go może rodzic ucznia.
 14. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali. W grupie może przebywać do 10 uczniów (ze względu na konieczność zapewnienia minimalnej przestrzeni).
 15. Podczas zajęć maksymalnie przy jednym stoliku może przebywać 1 uczeń, a odległość między stolikami wynosi 1,5 m.
 16. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele prowadzący w wyznaczonym dniu konsultacje.
 17. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. Przemieszczanie się w budynku odbywa się w wyznaczonych strefach ruchu (prawostronnie).
 19. Na bieżąco utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i innych pomieszczeniach. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 20. W tym samym czasie z toalety może korzystać tylko jeden uczeń, który wychodząc do toalety ma obowiązek założyć maseczkę. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że jednocześnie musi skorzystać z toalety więcej uczniów muszą się oni ustawić się na korytarzu w odstępach co najmniej 2 m i oczekiwać na swoją kolej skorzystania z toalety.
 21. Konsultacje organizowane są zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem ze wskazanych w rozeznaniu przedmiotów.
 22. Termin i czas konsultacji ustala wychowawca/nauczyciel w porozumieniu z uczniami.
 23. Uczniowie po zakończonych konsultacjach udają się do domu z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
 24. Zabronione jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, zewnętrznej siłowni oraz placu zabaw.
 25. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 26. Należy przypominać uczniom o regularnym myciu rąk  wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety. Dzieci wycierają ręce ręcznikami papierowymi.
 27. Szkoła organizuje konsultacje z nauczycielami dla uczniów, którzy wcześniej zgłosili potrzebę korzystania z takich zajęć.
 28. Poza konsultacjami w dalszym ciągu organizowane są zajęcia zdalne.
 29. Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu o czym niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, oraz przekazuje informację do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej i organu prowadzącego.
 30. W trakcie konsultacji szkoła nie organizuje żywienia dla uczniów biorących udział w konsultacjach.
 31. W placówce przebywają tylko osoby niezbędne - świadczące pracę. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 32. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń przejawiający objawy choroby , poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Stosuje się do zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 33. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, wktórych przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 34. W przypadku wątpliwości dyrektor placówki zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2020 10:29
 
100 lecie urodzin Jana Pawła II PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020 12:10

18 maja 2020 r. obchodziliśmy 100.  rocznicę urodzin Jana Pawła II - Papieża Polaka.

Wszystkim Czytelnikom naszej strony przedstawiamy kilka złotych myśli naszego Wielkiego Rodaka:


Dobroczynność – „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” Płock, 8.09.1991r.


Dziecko – „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” Nowy Jork, 2.10.1979r.


Przebaczenie – „Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.” Jasna Góra, 19.06.1983r.


Rodzicielstwo – „Stanowi w życiu każdego taką nowość i takie bogactwo, że nie można do niego przybliżyć się inaczej, jak na kolanach.” List do rodzin, 2.02.1994r.


Wielkość i charyzmę postaci Jana Pawła II przedstawiamy w wiązance muzycznych utworów.
Na początek – muzyczny hołd , hymn z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły- Jana Pawła II -
Nie zastapi Ciebie nikt– Katarzyna Moś, Dorota Osińska, Natalia Rubiś, Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko, muzyka: Romuald Lipko, słowa: Marek Dutkiewicz

„Lolek” Magda Anioł

Pater Noster (Ojcze Nasz) śpiew- Jan Paweł II

„Moje miasto Wadowice”- chór dziecięcy
„Leć muzyczko ... Janowi Pawłowi II”...Golec orkiestra

„A my Wom zycymy”

„Barka”- śpiew pod oknem papieskim.
„Słowiański”- Magda Anioł

„Do Wadowic wróć”- Golec uOrkiestra”

„Zapada zmrok”- Ostatnie pożegnanie Jana Pawła II z Ojczyzną

Zapraszamy do obejrzenia biografii filmowej Karol Wojtyła – nasz Papież”

Na zakończenie zachęcamy do chwili zastanowienia i refleksji.

„Jakie cechy charakteru Papieża Polaka chciałbym posiadać i w czym mógłbym  Go naśladować?”

Nasze przedszkolaki z grupy p. Jolanty Skowron również uczciły 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, wykonując piękne i pomysłowe laurki. Rodzice przybliżyli swoim dzieciom postać Ojca św., czytając opowiadania związane z historią i dzieciństwem małego Lolka, który lubił żarty, chętnie grał w piłkę i marzył o aktorstwie. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie okazane swoim dzieciom przy wykonywaniu pracy plastycznej, oraz przedszkolakom za wkład i zaangażowanie w obchody jubileuszu:  Danielowi P., Zosi P.,  Nikoli N., Fabianowi i Kamili B., Julii S., Radkowi P., Mikołajowi M., Antosiowi L., Karolowi i Olkowi C., Milenie S.,  Oskarowi i Miłoszowi K., Lence S. Aby zobaczyć ich dzieła, zaglądnijcie do galerii!Beata SutkowskaPoprawiony: piątek, 29 maja 2020 13:03
 
Czas kredy minął... PDF Drukuj Email
czwartek, 14 maja 2020 20:59

Od 12 marca 2020r zajęcia nie odbywają się w murach naszej szkoły, a przecież podstawą edukacji jest relacja i nawiązywanie kontaktu: uczeń – nauczyciel.

Przejście na zdalne nauczanie było dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Nauka zdalna, okazała się o wiele bardziej męcząca niż przed tablicą. Tymczasem nikt nas nie przygotował do tego, żebyśmy uczyli zdalnie. Nie mieliśmy żadnych szkoleń z tego zakresu. Brak było konstruktywnych działań, które zaznajamiają nauczyciela oraz  ucznia z wirtualnym światem a zwłaszcza z jego możliwościami w zdalnej edukacji. Dla wielu nauczycieli, zwłaszcza starszych, praca zdalna stała się wyzwaniem, głównie technologicznym, ale też emocjonalnym. Staraliśmy się wzajemnie wspierać i informować, wymienialiśmy się instrukcjami pokazującymi działania aplikacji, narzędzi online i platform do komunikacji.

W zdalnym nauczaniu najważniejszymi powinny być: zdrowy rozsądek, wyrozumiałość i troska nauczycieli - o uczniów, siebie i rodziców. Będąc w kontakcie z wieloma rodzicami, wiem, że ich frustracja narasta. Rodzice też nie byli przygotowani na wyzwania, z jakimi od kilku tygodni się mierzą. Zadań jest tak dużo, że często do pomocy zaangażowani zostają właśnie oni. Chcąc zdać egzamin z nauczania zdalnego, my nauczyciele będziemy starać się nie zrzucać edukacji na rodziców, ale dążyć do wspólnego osiągania celu jakim jest edukacja naszych uczniów, a państwa dzieci. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie wszystko w nauczaniu zdalnym jest idealne. To trudna sytuacja dla nas wszystkich, dlatego też liczymy na wyrozumiałość. Warto jest więc myśleć o tym, co my nauczyciele możemy zmienić, co poprawić, aby odciążyć rodziców. Dlatego też w naszej szkole wprowadziliśmy wiele zajęć na platformie Microsoft Teams, aby umożliwić kontakt uczniów z jak największą liczbą nauczycieli.
Bardzo dziękujemy Rodzicom oraz starszemu rodzeństwu uczniów za okazaną pomoc, zrozumienie i zaangażowanie, dzięki którym udało się nam przeprowadzić naszą szkołę do wirtualnej rzeczywistości e- learningu.
Kiedy ten trudny czas minie, szkoła ma szansę stać się bardziej kreatywną, projektową, twórczą! Wiele zależy jednak od nas samych!
To, co się dzieje na naszych oczach, to przewrót w polskiej, ale też i naszej jastrzębskiej edukacji. I może się okazać, że zostawiliśmy edukację tablicową a zastaniemy zdalną!

Dziękujemy za przysłane zdjęcia i zapraszamy do obejrzenia galerii
” Nauka zdalna 2020”, która powstała dzięki inicjatywie p. Marzeny Wnuk, p. Magdaleny Papuga, p. Jolanty Skowron.

Beata Sutkowska


Poprawiony: wtorek, 19 maja 2020 09:14
 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9

Kalendarium


Dzisiaj jest: Czwartek
6 Sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Felicysym, Jakub, January, Sława,
Stefan, Sykstus, Wincenty

Do końca roku zostało 148 dni.
Zodiak: Lew

Zegar

Ulti Clocks content